Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 30 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Administratorul Unic al Societatii S.C. Avicola Ciocanesti S.A

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Calarasi
     Publicat in: 13 May 2022
Administratorul Unic al Societatii S.C. Avicola Ciocanesti S.A., cu sediul in Loc. Ciocanesti, judetul Calarasi, inregistrata la ONRC sub nr. J51/933/14.11.1991 avand CUI 1921038, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, CONVOACA, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru 27.06.2022, ora 10,00. Sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor va avea loc la sediul societatii, in sala de sedinte. Ordinea de zi: 1.Aprobarea bilantului contabil pe anul financiar 2021; 2.Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2021; 3.Aprobarea raportului de administratie pe anul 2021; 4.Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul financiar 2021; 5.Descarcarea de gestiune a administratorului pe exercitiul financiar al anului 2021; 6.Fixarea dividendului; 7.Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator; 8.Aprobarea contractarii de la diferite banci a unor credite pentru finantarea productiei in cuantum de 2.000.000 EURO, precum si a unor credite pentru investitii, leasing-uri in cuantum de 3.000.000 EURO; 9.Aprobarea garantarii creditelor cu bunurile apartinand societatii (constructii, terenuri, utilaje, autoturisme,etc), cesiuni de creante si a fondurilor de garantare a creditului (FGCR, FGCIMM); 10.Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor GHEORGHE TUDOR, BADEA GEORGETA - BEATRIS si OPREA MARIA pentru o perioada de 3 ani, incepand cu 05.05.2022, precum si stabilirea unei remuneratii (valoarea neta) cuvenite acestora, respectiv: dl.Gheorghe Tudor - 300 Ron/luna; dna.Badea Georgeta Beatris - 100 Ron/luna, Oprea Maria - 100 Ron/luna; 11.Numirea d-nei. GHEORGHE ANA - LARISA, cetatean roman, in calitate de supleant, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 05.05.2022; 12.Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic, Burzo Ioan, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu 05.05.2023 si stabilirea unei indemnizatii nete in cuantum de 12.000 lei/luna. 13.Reducerea capitalului social, ca urmare a anularii de drept a actiunilor la purtator nedepuse de actionari si convertirea actiunilor la purtator in actiuni nominative, conform art.61 din Legea nr.129/2019. Ca urmare a acestei schimbari, capitalul social total subscris este de 104.339,67 LEI, divizat in 84.829 actiuni, in valoare nominala de 1,23 lei fiecare. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru desfasurarea adunarii sau pentru luarea valabila a deciziilor asupra ordinii de zi, nu se intruneste cvorumul A.G.E.A, se convoaca o noua adunare pentru ziua urmatoare, respectiv 28.06.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc. Pentru relatii suplimentare si informatii, apelati la 0732 710 181. Administrator unic, Dr. Burzo Ioan

Adunare Generala Ordinara Mdps Trust Convoaca

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 10 May 2022
*Adunare Generala Ordinara SC MDPS TRUST convoaca membrii Adunarea Generala Ordinara, in ziua de 12.11.2021, la sediul societatii din Str. Turda Nr. 48, Satu Mare. Ordinea de zi: 1.Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico- financiara a societatii la 31.12.2020; 2. Contul de profit si pierdere; 3: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 4. Raportul cenzorului; 5. Probleme diverse.

Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 29 Apr 2022
CONVOCATOR Societatea Eastern European Consultant S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, J40/20489/1993, CUI 4627410, prin Dranga Doina, in calitate de administrator unic al Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A, cu sediul in Bucuresti, C.A. Rosetti nr. 11, sector 1, J40/19817/1994, C.U.I. 6366478, In conformitate cu art. 117 din Lg. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri Romania S.A., pentru data de 30.05.2022, ora 12.00, care va avea loc in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, cu urmatoarea: ORDINE DE ZI: 1. Analiza si aprobarea tuturor situatiilor financiare anuale aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2021, respectiv bilantul contabil la data de 31.12.2021, contul de profit si pierdere la data de 31.12.2021, date informative pentru exercitiul financiar al anului 2021, inventarierea generala a patrimoniului la data de 31.12.2021, raportul de gestiune al administratorului si descarcarea de gestiune a administratorului, pentru exercitiul financiar aferent anului 2021. 2. Diverse. In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc in data de 31.05.2022, ora 12.00, in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, etaj 2, birou 4, sector 1, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata. In conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, data de referinta pentru actionarii societatii este 14.05.2022.

Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 29 Apr 2022
DISTILAND MARAMURES S.A. Sediu social: Loc. Seini, Oras Seini, Str. SOMES, Nr. 44, Judet Maramures Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: J24/6/1991 Cod unic de inregistrare: 2197570 CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DISTILAND MARAMURES S.A. Bolchis Teofil, in calitate de administrator al DISTILAND MARAMURES S.A., o societate pe actiuni organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social situat in Loc. Seini, Oras Seini, Str. Somes, Nr. 44, judetul Maramures, inregistrata la ORCT Maramures sub numarul J24/6/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2197570 (denumita in continuare "Societatea"), In baza Legii 31/1990, completata si modificata si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii DISTILAND MARAMURES S.A., pentru ziua de 31.05.2022, ora 10:00 la sediul Societatii situat in Loc. Seini, Oras Seini, Str. Somes, Nr. 44, judetul Maramures. Cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Modificarea componentei Comisiei de cenzori - concomitent cu atribuirea unui nou mandat. 2. Prezentarea, analiza si aprobarea, situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor anuale prezentate de Consiliul de Administratie. 3. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2021. 4. Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2021. 5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022. 6. Raportat la situatia economico financiara a societatii analiza privind oportunitatea declararii procedurii insolventei si reorganizarii judiciare - si aprobarea depunerii unui plan de reorganizare. La Adunarea Generala Extraordinara vor participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.05.2022, stabilita ca data de referinta. Daca Adunarea nu va fi statutara la prima convocare, aceasta se va desfasura in data de 01.06.2022, ora 10:00, la sediul Societatii, ordinea de zi si data de referinta ramanand neschimbate. Documentele si materialele informative supuse analizei si aprobarii, urmeaza a fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 25.05.2022 la secretariatul Societatii. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la AGEA in mod direct sau pot fi reprezentati, pe baza de procura speciala acordata pentru respectiva adunare. Procurile in original vor fi depuse la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de AGA. ADMINISTRATORUL DISTILAND MARAMURES S.A. Bolchis Teofil

CONVOCATOR CLUJ. Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 28 Apr 2022
Asociatia Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului Feleacului si Clujului va avea Adunarea Generala a Membrilor in 14 mai, ora 10 la Sala Nicolae Ivan din cadrul Mitropoliei Clujului. Ordinea de zi: 1 Bilantul anului 2021. 2 Darea de seama pe anul 2021 3 Modificarea Statutului 4 Alegeri 5 Diverse
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
25 May 2022