Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Partidul Convoaca Congresul Constituire

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 30 Sep 2022
Partidul S. O.S. ROMÂNIA convoaca Congresul de constituire si alegeri in data de 28.10.2022 in Jud. Sibiu, Localitatea Avrig, Complex Brândușa ora 11: 00

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
SOCIETATEA AQUILA PART PROD COM S.A.CONVOCARE:Consiliul de Administratie al Societatii Aquila Part Prod Com S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, jud.Prahova, municipiul Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 105A, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de inregistrare 6484554, avand capital social subscris si varsat de 180.000.360 RON ("Societatea"), in temeiul:
Deciziei nr. 18 din data de 20.09.2022 a Consiliului de Administratie;
art. 117 si urmatoarele din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea 31/1990"),
art. 105 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia;
art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii,
CONVOACA:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")
care va avea loc in sala de sedinte Printex, situata in Ploiesti, strada Poligonului nr. 5, judetul Prahova, cladirea Printex, pentru toate persoanele inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 14.10.2022 care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA:
in data de 24 octombrie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in prima convocare;
in data de 25 octombrie 2022, incepand cu ora 11:00 (ora Romaniei), in a doua convocare, daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul minim pentru tinerea valida a sedintei in termenul anuntat de presedintele Consiliului de Administratie.Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare AGOA:
Aprobarea distribuirii dividendului special brut in valoare de 0,02632 RON pe actiune.
Aprobarea datei de 17.11.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se restrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.11.2022 ca Ex-Date.
Stabilirea datei de 08.12.2022 ca Data Platii dividendelor speciale;
imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.Informatii importante cu privire la AGOA
Data de referintaData de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA si sa voteze in cadrul respectivelor adunari, in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 14.10.2022 ("Data de Referinta").
Completarea ordinii de zi si prezentarea proiectelor de hotarariUnul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA publicate deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA;
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.Termenul limita: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise Societatii in conformitate cu procedura prevazuta in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de Societate pana cel tarziu in a cinsprezecea(15) zi, ora 16:30, calculata de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea F de mai jos.
Adresarea intrebarilorFiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor.
Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGOA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea F de mai jos).
Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGOA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie poate alege sa publice raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea "intrebari frecvente".
Termenul limita: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGOA (in prima sau in a doua convocare), respectiv 24 octombrie 2022 pentru prima convocare si 25 octombrie 2022 pentru a doua convocare.
Procedura de participare si vot prin imputernicirePrevederi generale
Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA.
Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in AGOA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
in situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA.
imputernicirea generala
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
numele/denumirea actionarului;
numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii.
imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:
este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;
este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. in cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de prima data de convocare a AGOA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:
imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.imputernicirea generala inceteaza prin:
revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila AGOA, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau
pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.Termenul limita: imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.10.2022, ora: 16:00 a.m..
imputernicirea speciala
imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGOA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii G. Documentele si materiale informative pentru AGOA. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. in cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii F de mai jos. imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.
Termenul limita: imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 21.10.2022, ora: 16:00 a.m.
Procedura de vot pr

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
Convocarela Adunarea Generala a Baroului Ilfov. Consiliul Baroului Ilfov, in baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat si ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor decanului Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotararea nr. 104/30.08.2022, convoaca Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov pentru data de 04.11.2022, ora 15:00, la Hotel International din Bucuresti, str. Cauzasi nr. 27, sector 3, sala Observator, cu unic punct al ordinii de zi: Alegerea Decanului Baroului Ilfov. Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov se va desfasura conform Regulamentului de Alegeri adoptat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotararea nr. 104/30.08.2022. In cazul neindeplinirii conditiei de cvorum, Consiliul Baroului Ilfov convoaca Adunarea Generala Electiva a Baroului Ilfov pentru aceeasi data, ora 16:00, la aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. Prodecan, Avocat Cherciu Calin Rodica

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 21 Sep 2022
Consiliul de Administratie al PALTINU S.A. cu sediul in municipiul Campina, str. Bobalna nr.57-63, camerele 9-10, judetul Prahova, Cod Unic de inregistrare 1324331, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J 29/61/1991,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.10.2022, la ora 1200, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.10.2022, data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut la data de 30.09.2022, din exercitiul financiar 2022.
2. imputernicirea persoanei care va efectua formalitatile cerute de lege privind inregistrarea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor ce vor fi adoptate de AGOA.

in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.10.2022 au dreptul de a participa si de a vota persoanele care sunt actionari la data de 14.10.2022, data de referinta.
Materialele informative cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii in termenul prevazut de lege.
Actionarii pot vota personal sau prin procura speciala autentificata. Procura speciala si o copie a actului de identitate, vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala. Formularele de procuri speciale se obtin de la sediul societatii.
Actionarii care reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. PALTINU S.A. va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care PALTINU S.A. le ia pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii. Se considera ca raspunsul a fost dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare - raspuns.
in cazul in care la data de 24.10.2022 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 25.10.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
Lazaroaia Carmen Mihaela
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
07 Oct 2022