Mica Publicitate Ziare Nationale Mica Publicitate Ziare Locale Anunt U.E. Reclame internet ANUNTURI ONLINE Contact
Ziarul Anuntul AZ®Ziarul de Pierderi®Ziarul Anunt de Mediu®Ziarul Locuri de Munca®Ziarul JuridicZiarul Romania LiberaZiarul AdevarulZiarul NationalZiarul Jurnalul NationalZiarul Anuntul TelefonicZiarul LibertateaZiarul Curierul NationalZiarul ClickZiarul Bursa
PACHETE ZIARE NATIONALE
Pachetul "Matrimoniale"Pachetul "IMOBILIAR"Pachetul "Premium"Pachetul "Oferte Serviciu"Pachetul "Ziare SUPER 5+"Pachetul "Ziare la OFERTA"
PACHETE ZIARE LOCALE
Regional Sud-EstRegional Sud-VestRegional Nord-EstRegional Nord-VestRegional Central
ANUNTURI ONLINE
Anunt pe 33 siteuri - 50 lei
Mare Publicitate
Mare publicitate prin Profesional Global Press Fara o reclama de calitate in ziare asteptati clienti in zadar!

Profesional Global Press va ofera cea mai usoara cale de a va face reclama in ziare nationale si locale.

Echipa noastra se ocupa de creatia artistica, rezer- varea spatiului si publi- carea modulelor de mare publicitate.

Sporiti-va vanzarile, recru- tati personal, cresteti ex- punerea firmei dumnea- voastra. Contactati-ne acum!

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 27 Feb 2024
C O N V O C A T O R
Presedintele consiliului de administra-
tie si membrii consiliului de administratie
in temeiul legii nr.1/2005,convoaca aduna-
rea generala ordinara a membrilor SOCI-
ETATII COOPERATIVA AUTORECORD,cu
sediul in Timisoara,C.Dorobantilor
nr.59-63 in data de 12.03.2024,la sediul
societatii,ora 13,
ORDINEA DE Zi
1.Alegere presedinte cooperativa,
consiliu de administratie si cenzori
2.Diverse
3.Aprobarea hot.nr.1/12.03.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
Nr.168/19.02.2024
CONVOCARE


In conformitate cu prevederile art.1171 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata si prevederile art.11 din Actul Constitutiv, Administratorul unic al S.C.AMBASADOR S.A. ("Societatea") , la solicitarea actionarul Istrate Andrei care a depus cererea nr. 167 /19.02.2024 de completare a ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata de unic pentru data de 08.03.2024 , ora 12 (si in caz de neintrunire a cvorumului la prima sedinta, pentru data de 09.03.2024), completeaza ordinea de zi cu urmatoarele puncte :

1) Luarea la cunostinta de transferul actiunilor detinute in Ambasador S.A. conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 911 incheiat la data de 21 decembrie 2023;

2) Aprobarea incetarii cu data de 08.03.2024 a contractului de administrare incheiat cu administratorul unic la data de 28.08.2023;

3) Aprobarea incheierii unui contract de cesiune avand ca obiect drepturile si obligatiile din promisiunea de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 322/11.02.2024 de notarul public Durnescu Mihaela cu privire la potentiala achizitie a bunului imobilul compus din terenul situat in strada Magheru nr. 10, sector 1, Bucuresti, in suprafata de 520 mp (conform actelor de proprietate) si 531 mp (conform masuratorilor), identificat cu nr. cadastral 269226, inscris in Cartea Funciara nr. 269226 detinuta de Sectorul 1, Bucuresti, precum si cladirea edificata pe acesta cu o suprafata construita la sol de 522 mp, avand regim de inaltime S+P+13 etaje, identificat cu nr. cadastral 269226-C1;

4) Aprobarea incheierii contractului de vanzare cumparare a bunului imobilul compus din terenul situat in strada Magheru nr. 10, sector 1, Bucuresti, in suprafata de 520 mp (conform actelor de proprietate) si 531 mp (conform masuratorilor), identificat cu nr. cadastral 269226, inscris in Cartea Funciara nr. 269226 detinuta de Sectorul 1, Bucuresti, precum si cladirea edificata pe acesta cu o suprafata construita la sol de 522 mp, avand regim de inaltime S+P+13 etaje, identificat cu nr. cadastral 269226-C1;

5) Aprobarea incheierii oricaror documente conexe de orice fel (cu titlu de exemplu: imprumuturi, asigurari etc), documente care vor fi necesare pentru implementarea punctelor 1 si 2 de mai sus

6) Aprobarea imputernicirii unor persoane sa semneze contractul de cesiune, contractul de vanzare cumparare, precum si orice documente conexe necesare pentru implementarea punctelor 1-3 de mai sus;ADMINISTRATOR UNIC,
Istrate Andrei

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 Feb 2024
C O N V O C A T O R

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCM TEHNOMETALICA CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
CE VA AVEA LOC LA SEDIUL SOCIETATII DIN BD. BD.TIMISOARA NR.60-62, SECTOR 6, IN DATA DE 14 martie ora 8,oo CU URMATOAREA

ORDINE DE ZI:

Analizarea si aprobarea denuntarii unilaterale a Promisiunii Bilaterale de Vanzare-Cumparare autentificata sub nr.2467 din 17.11.2022.

In situatia in care in lipsa de cvorum nu se va putea desfasura, aceasta se reconvoaca pentru data de 15 martie 2024 la aceeasi ora si locatie.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
CONVOCATOR. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, cu modificarile ºi completarile ulterioare, Presedintele C.A. convoaca A.G.O.A. la sediul social Administrarea Domeniului Public Bucuresti (A.D.P.B.) S.A. din Calea Vitan, 154-158, Sector 3, Bucuresti, in data de 23.03.2024, ora 16.00, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administraþie al societatii A.D.P.B. S.A. si anume a domnilor Huma Silviu, Amzar Gheorghe, Juganaru Victor-Antoniu, Moldovan Mihai, Bumbeneci George-Ciprian si a doamnelor Cojman Ema-Ilona, Campeanu Mariana, pana la data de 24.05.2024, conform reglementarilor legale in vigoare. 2.Aprobarea participarii societatii Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. alaturi de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si Internet & Tehnologie S3 S.R.L., in vederea construirii si exploatarii unei hale pentru arhivare documente. 3.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societatii Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. Nota: Procedura de vot a actionarilor ADPB S.A. se va efectua conform prevederilor legale in vigoare. In cazul in care, la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu se realizeaza cvorumul necesar, o a doua Adunare Generala Ordinara a Acþionarilor se va reprograma pentru data de 25.03.2024, in acelasi loc si la aceeasi ora. Convocarea este facuta de Presedintele Consiliului de Administratie, Huma Silviu

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Convocator: Presedintele Consiliului de Administratie al SC Constructii Unu SA Iasi, cu sediul in Iasi, B-dul. Poitiers nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J-22-1397/1992, CUI RO1955979, reprezentata legal de ing. Marian Alexandru, convoaca in ziua de 25.03.2024 ora 9.00 la sediul societatii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea Consiliului de Administratie al SC Constructii Unu SA Iasi. 2. Alegerea Presedintelui C.A. 3. Diverse. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Reprezentarea actionarilor AGA se va putea face pe baza de imputernicire emisa conform art.125/Legea 31/1990 cu cel putin 48 de ore inainte de ziua intrunirii adunarii, la sediul societatii si o copie a actului de identitate. In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in ziua de 26.03.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 Feb 2024
Onvocator: Presedintele Consiliului de Administratie al SC Constructii Unu SA Iasi, cu sediul in Iasi, B-dul. Poitiers nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J-22-1397/1992, CUI RO1955979, reprezentata legal de ing. Marian Alexandru, convoaca in ziua de 25.03.2024 ora 11.00 la sediul societatii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea reorganizarii din Societate pe Actiuni in sistem unitar in sistem dualist. 2. Aprobarea introducerii activitatii corespunzatoare co dului C AEN 9003-Activitati de creatie artistica. 3. Diverse. Reprezentarea actionarilor AGA se va putea face pe baza de imputernicire emisa conform art.125/Legea 31/1990 cu cel putin 48 de ore inainte de ziua intrunirii adunarii, la sediul societatii si o copie a actului de identitate. In caz de neintrunire a cvorumului se convoaca a doua adunare in ziua de 26.03.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 20 Feb 2024
C O N V O C A T O R. Nr. 01 din data 19februarie 2024 In conformitate cu art. 15din Statutul Asociatiei, Consiliul Colegiului Consilierilor Juridici Teleorman, membrii activi: CHESNOIU RoxandraPostumia (fost STEFAN POSTUMIA) - membru fondator, EANA Cristian Silviu, SOARE Naomi, VIRBAN Mihai Laurentiu, OPREA Adrian Dragos, CARBINI Ileana (fost LANZONI NICOLAESCU), GAVRILA-ANGHEL Catalina Florentina, CALIN Marian C O N V O A C A
ADUNAREA GENERALAEXTRAORDINARApe data de26.02.2024, ora 1600 care se va desfasura in sala de sedinte din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, aflat la adresa judet Teleorman, MunicipiulAlexandria, Strada Dunarii 139, Alexandria C.P. 140030. Ordinea de zi propusa: Validarea participantilor la sedinta si validarea dreptului de vot a acestora; Prezentarea situatiei organizatiei: juridica si economica; Prezentarea membrilor fondatori si aderenti aiColegiul Consilierilor Juridici Teleorman pana la data de 26.02.2024, consilieri juridici inscrisi in tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati tinut de catre CCJ Teleorman Alte modificari ale statutului, actului constitutiv; Votarea si confirmareastructurilor de conducere si coordonare ale Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman nou alese, dupa revocarea unor membrii din conducere, alegerea inlocuitorilor in vederea comunicarii modificarilor judecatoriei Alexandria, ulterior inregistrarea in registrul asociatiilor si fundatiilor; Votarea modificarii statutului si a actului constitutiv; Imputernicirea membrilor desemnati din cadrul Consiliul Director al Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman pentru deschiderea contului curent al Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman; Schimbarea sediului social al Asociatiei "Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman"; Informarea catre Ordinul Consilierilor Juridici din Romania (OCJR), a noii conduceri aColegiul Consilierilor Juridici Teleormansi tabloul consilierilor juridici definitivi si stagiari activi/ suspendati; Diverse. Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile A.G.E.A., toti consilierii juridici, (indiferent daca sunt stagiari sau definitivi) cu drept de vot, inscrisi in Colegiul Consilierilor Juridici Teleorman pana la data de 26.02.2024 si care au achitat cotizatia la zi. Informatii suplimentare se pot obtine de la persoana de contact prin email: ilinic223@yahoo.it si la tel.0775.574.118, persoana de contact dna. cons. jur. Ileana CARBINI. Intocmit,
Cons. Jur. Ileana CARBINI in calitate de membru activ.

Conformitate Prevederile Statutul Asociatiei

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2024
In conformitate cu prevederile art. 17 din statutul asociatiei de dezvoltare pentru romania si a og 26/2000, presedintele asociatiei convoaca adunarea generala a asociaţilor pentru data de 01.03.2024, ora 11,00, in bucuresti, strada mecet, nr. 2 a, ap. 2 dumitrescu carmen - luana carmen. dumitrescu@interlex. ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 09 Feb 2024
CONVOCARE pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A. In temeiul art. 111, 117, 118 din Legea 31/1990 si art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al societatii, dl. SEVCIUC DANIEL DUMITRU, in calitate de administrator unic al Societatii DECEBAL TOWER IMOBILIARE S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/10415/2014, avand CUI RO 33560020, convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la data de referinta 15.03.2024 sa participe la Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la sediul societatii, precum si prin corespondenta sau prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta, la data de 20.03.2024, ora 14,00, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si discutarea raportului administratorului unic pentru anul 2023. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2023. Aprobarea raportului administratorului unic. 2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2023. Repartizarea profitului. 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023. 4. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024. 5. Acordarea imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare. Actionarii au dreptul sa participe la adunarea generala prin simpla prezentare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si a numarului de actiuni detinute, conform Registrului Actionarilor tinut in forma electronica, valabil la data de 15.03.2024. Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi, pot fi solicitate in format electronic sau consultate la sediul societatii, intre orele 12,00 - 14,00, conform prevederilor legale. Actionarii societatii inregistrati la data de 15.03.2024 in registrul actionarilor societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi depuse la societate sau transmise prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail : office@decebaltower.ro, astfel incat votul sa fie primit de societate pana la data tinerii sedintei, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in si pentru aceasta adunare. Pentru actionarii care doresc sa fie reprezentati in adunarea generala, societatea solicita prezentarea de procuri speciale de reprezentare, intocmite potrivit legii si actului constitutiv al societatii. Procurile, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi depuse la societate sau transmise, pana la data tinerii sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail : office@decebaltower.ro Accesul in sala si prezenta la adunarea generala se va face astfel: - pentru actionarii care vor participa fizic prezenta se va face pe baza actului de identitate, iar pentru reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de reprezentare in original si a actului de identitate; - pentru persoanele fizice/juridice care se identifica video, prezenta se va face prin prezentarea unui act de identitate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu prezentarea unui exemplar original al procurii speciale si a actului de identitate. Daca adunarea generala convocata pentru data de 20.03.2024 nu se va putea tine din motive de cvorum, aceasta se va tine in data de 21.03.2024, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Administrator unic, SEVCIUC DANIEL DUMITRU
Anunturi Online
Comenzi
Pentru comenzi sau informatii suplimentare contactati acum Departamentul de Vanzari!
Telefon: 0724.572.505
Email: office@mediapress.ro
Alte modalitati de contact va sunt disponibile aici.

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare


Situri partenere: Anunturi | Anunturi | Anunturi gratuite |
02 Mar 2024